En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Elviras bloggis

Politik

Centerpartiet
om Miljö

Miljöpolitik:
Miljön är någonting som centerpartiet prioriterar.Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbarare, grönare och modernare Sverige. Miljöfrågor ska få större uppmärksamhet och ska lösas och diskuteras i ett internationellt perspektiv. Miljöarbetet måste sättas i fokus för att tillväxt och utveckling ska kunna svara upp till en hållbar utveckling. Vi vill göra en tjänst för företag som satsar på miljöarbete genom lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att skydda naturen. Vi vill att företag ska känna på att vara miljövänliga, inte få mer kostnader.
Vi vill också hjälpa fattigare länder i deras arbeten för miljön genom att skänka pengar i det syftet.

Miljövänliga fordon:
Centerpartiet tycker att utsläppen av växthusgaser behöver minskas. Den största delen av växthusgaserna kommer från bilarnas avgaser. Det vill vi ändra på igenom en miljöbilspremie. Vi hade tänkt ge en skattereducering om 10000 kr till privatpersoner som köper miljöbil och eftersom utsläppen är störst i Stockholm så vill vi ge 20000 kr till personer som köper miljöbil där. Vi vill också att Stockholms län ska bli ett försökslän för den här idén.
För att uppmuntra inköpen ännu mer, så vill vi att miljöbilar ska få fri parkering och även slippa miljö/trängsel avgifter.
Ett av våra andra förslag till att minska växthusgaserna är att efter år 2015 så ska det vara förbjudet att sälja nytillverkade fordon som bara kan drivas av fossila bränslen.


Miljö/Trängsel avgifter:
Centerpartiet tycker att ett sätt att komma tillrätta med trafikproblem i Sveriges storstäder är miljö och trängselavgifter. Avgifterna handlar om att sätta ett pris på miljön. Avgifterna ska vara olika höga beronde på hur mycket växthusgas som bilen släpper ut, alltså blir det gratis för miljöbilar. Varje komun eller region ska bestämma själva hur stora intäkterna ska vara och vad dom ska användas till. Och självklart om dom vill ha avgifter eller inte. Avgifterna kommer inte bara att bidra med att hjälpa miljö situationen, utan också klimatet i storstadsområdena kommer att förbättras eftersom att fler människor kommer att välja kollektivtrafik eller cykel.

Miljöbrott:
Man begår oftast inte miljöbrott medvetet, utan till en följd av att försöka minska på sina kostnader. Minskade konstnader ger en högre vinst för företaget och det är det som driver folk till att bryta mot miljöbalken. Vi tycker att miljöbrott aldrig ska löna sig. Det enda vi kan göra åt problemen är att försöka göra dom miljövänliga alternativen billigare, mer attraktiva och ha en stark och effektiv miljölagstiftning.

Rovdjur:
Vi måste försöka hitta en politik som människor känner acceptans och tilltro till. Centerpartiet vill hitta en lösning som gör att de svenska stammarna av björn, järv, lo, varg, och kungsörn kan bevakas samtidigt som människors olika intressen tillvaratas. Den oro människor känner inför rovdjuren och deras utbredning måste tas på allvar. Rovdjursstammarna måste förvaltas med utgångspunkt från forskning och inventering. Jakten är att betrakta som en naturlig del i en sådan förvaltning. Det är eftersträvansvärt att rovdjuren sprider sig inom respektive arts naturliga utbredningsområde. Utöver rent biologiska skäl för detta så kan då ett för hårt rovdjurstryck på vissa områden undvikas. Skyddsjakt på rovdjur är till för att undvika angrepp på människor eller tamdjur där risken för detta är stort. Centerpartiets uppfattning är att skyddsjakt måste medges vid särskilda fall även om stammen av det aktuella rovdjuret inte når upp till den miniminivå som satts för att djuret ska få jagas. En central del i rovdjurspolitiken är nämligen att varje människa måste kunna skydda sig och sin egendom vid ett rovdjursangrepp.

Miljölagstiftning:
Den svenska miljölagstiftningen finns i miljöbalken. Centerpartiet vill göra miljöskyddet starkare genom att utveckla lagstiftningen. Lagstiftningen behöver förfinas och moderniseras. Den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft år 1999 och har brister som måste åtgärdas. Vi vill skärpa miljölagstiftningen när det gäller miljöbrott. För sent inkomna miljörapporter uppgiftslämning som kommer in försent till miljömyndigheten vill vi att miljösanktionsavgiften ska kallas och betraktas som en förseningsavgift.Straff och sanktioner ska sättas i relation till hur alvarligt miljöbrottet är. Vi vill också införa ett bättre sanktionssystem för företag som inte följer miljöreglerna.

Jag tycker att Centerpartiets miljöpolitik är vettig. Särskilt det med att miljöbrott aldrig ska gynna någon, och att vi ska hjälpa andra länder. Men jag tycker att det är lite för mycket om växthuseffekten, inte för att det är dåligt på något vis att dom verkar satsa på det. Men dom säger ingentingn specielt om hur man ska göra med te.x Östersjön, Överfiske eller hur vi ska bevara våra Svenska skogar som andra partier tar up. Det jag vet om vad Centerpartiet tycker om Östersjön gör inte så att jag vill rösta på dom. Det enda dom tar upp är att dom vill ha en speciel Östersjö domstol och Östersjö politik. Men vad ska det göra?
Stora familjer med minibussar har svårt för att hitta bilar som är stora nog, och som går på etanol. Nu finns det nästan bara enperson bilar för etanol. Så för att centerpartiet ska få vad dom vill, mer miljöbilar, så krävs det att miljöbilarna utvecklas. Det är ofta så att inte alla har råd med det. Mini bussar är ju också vanligvis dyrare än vanliga bilar. Därför tycker jag att det borde vara en rabatt på kanske 30/40 000 på större etanol drivna bilar för att verkligen se till så att så många som möjligt kan ha en miljö bil.

Men synen på rovdjur håller jag inte med om. Att kalla jakt för ett intresse. Jaga var någonting vi gjorde för i tiden för att kunna överleva. Det behöver vi inte nu. Och att tillåta jakt fast beståndet ligger under minimi nivån..Visst, folk vill skydda sina djur men det är vi som försätter oss själva i situationerna. Vargar har sina revir och det är vi som parkerar oss i det och säger "Nä, det är mitt, vargen får inte vara här den hotar mina djur skjut den." Med våran teknik borde det vara ganska lätt att ta reda på vilka områden som vargar håller sig i och låta dom vara. Om vi låter rovdjuren vara så kommer dom att bli fler och det kommer att bli fler flockar. Då, tycker jag att det kan vara ok. Men då ska man låta beståndet växa såpass mycket så att när det behövs, så kan man avliva en hel flock istället för några där, några där. På det sättet splittrar vi inte flockar och familjer på samma sätt. Men om man råkar bo i ett område där det finns varg och man har får. så är det inte så svårt att skaffa ett högt stängsel eller kanske till och med elektriskt stängsel som håller dom borta från boskapen.
Det är vi som breder ut oss överallt, inte djuren.

Skrivet av Elvira, 2006-09-18 18:47

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?