En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Reflexioner för SOCIAL UTVECKLING

Taggar: samhälle personlighet social livsområde

Livsområde

Vänner och bekanta, umgänge. Inom det här området ryms ofta väldigt många människor. Från dina närmaste vänner, till släktingar, grannar och bekanta från andra sammanhang. Du väljer själv vilka av dessa du vill fokusera på när du beskriver och tar ut en riktning för området. Det handlar både om hur du vill att dina relationer ska se ut och om hur du vill vara som vän. Fundera över området utifrån frågorna och fyll i dina svar.
Samhället. Vissa människor ser ett samhällsengagemang som en viktig del av sitt liv. De vill aktivt bidra till eller förändra samhället. Det kan röra sig om partipolitiskt engagemang, fackligt arbete eller aktivt medlemskap i någon organisation. Det kan handla om frivilligarbete, att arrangera möten/konferenser eller ägna sig åt välgörenhet. Fundera över området utifrån frågorna och fyll i dina svar.

Reflexioner

Är jag en vanlig person? Är jag socialt sinnad?
Anser jag att etikettsregler är viktiga?
Finns det några sociala tabun som jag såras av eller förkastar?
Är jag allmänt vänlig mot människor och är detta en inre känsla?
Kan andra acceptera mina personliga vanor? Kläder jag mig med lämplig stil och kvalitet?
Är jag omtänksam mot andra ? Håller jag alltid mina avtalade möten? Väljer jag avsiktligt mina vänner? Går jag medvetet in för att skaffa vänner? Har jag olika grupper av vänner? Har jag vänner som delar mina intressen?
Är jag i grunden samma person när jag är tillsammans med de olika vännerna ?Anpassar jag min personlighet för att passa in i gruppen?
Har jag en inre cirkel av nära vänner? Delar jag personliga och intima tankar och problem med dem? Delar de sina personliga tankar och problem med mig?

Anser jag att det är nödvändigt att ha vänner? Förväntar jag mig någonsin speciella tjänster från mina vänner? Törs jag be om en tjänst av mina vänner när jag behöver den? Händer det att mina vänner ber mig om en tjänst? Har jag något emot att göra en tjänst när de ber om det? Erbjuder jag mig att hjälpa, ge råd eller komma med förslag utan att någon bett mig om det?
Lär jag mig något av mina vänner? Har jag vanligtvis respekt för deras uppfattning? Lyssnar jag ofta till deras mening innan jag själv bildar mig en uppfattning? Anser jag att jag berikats genom mina vänner?

Är jag trygg och balanserad i nya och okända situationer? Utgör bristen på balans ofta ett hinder för mig att nå mina viktiga mål?
Kommer jag ihåg folks namn, när jag träffar dem? Ser jag dem i ögonen? Har jag en fast handslag? Ler jag naturligt?
Tycker jag att det är viktigt att tala med en främling? Tar jag någonsin initiativ till att presentera mig själv? Lägger jag vikt vid att känna igen varje person, som är närvarande, när jag kommer in i ett rum?

Är jag övertygande och full av tillförsikt inför en grupp? Har jag lätt att konversera? Kan jag hålla spontana tal? Har jag lätt för att småprata?
Är jag en god lyssnare ? Intresserar jag mig verkligen för det som är viktigt för andra? Är jag intellektuellt nyfiken på sådant som intresserar andra? Beror min grad av uppmärksamhet mot andra på deras sociala status?
Talar jag för mycket tillsammans med andra ? Talar jag för mycket om mig själv? Kritiserar jag personer som inte är nävarande (även vänner, arbetskamrater och chefer)? Talar jag för litet?
Försöker jag ibland leda gruppdiskussioner? Har jag lätt att påverka andra? Har jag lättare för att bli påverkad av än att påverka andra?

Bjuder jag andra oftare än jag går bort? Bjuder jag oftare ut vänner på teater eller middag än de bjuder ut mig Ser jag fram emot parties och bjudningar? Gläder jag mig lika mycket över bjudningar i mitt hem som hos andra Är jag en bra värd(inna)?
Har jag ett bra sinne för humor? Skämtar jag för det mesta om andra? Kan jag skratta lika lätt åt mig själv som åt andra? Kan min sociala konversation sägas vara mer allvarlig än lättsinnig?
Provocerar jag någonsin fram ett samtal om kontroversiella frågor i ett sällskap ? Diskuterar jag någonsin politik? Diskuterar jag någonsin religion? Höjer jag någon gång rösten? Argumenterar jag någonsin? Anser jag att jag är vidsynt?

Ägnar jag mig regelbundet åt sociala aktiviteter? Kommer jag ihåg speciella tillfällen i mina vänners liv (födelsedagar, jubileer och liknande)? Är jag genuint intresserad av hur det går för dem? När det gäller problem? Familjen? Deras barn?
Händer det att jag betraktar människor som medel för att nå mål? Beter jag mig ibland hycklande? Är jag inkonsekvent?

Accepterar jag andra som de är? Gör jag allt för att stå vid mitt ord? Är mina principer beroende av vad andra tycker om mig?
Har jag i allmänhet en optimistisk attityd gentemot det samhälle vi lever i? Är jag ibland cynisk? Är jag ofta likgiltig? Bryr jag mig om det etiska och moraliska läget i världen?
Skulle jag på något sätt kunna betraktas som en social streber? Går jag på för intensivt för att få uppskattning? Bekymrar jag mig för mycket om vilken social status mina barns vänner har?
Har jag förtroende för och litar på andra ? Är jag någon gång misstänksam mot dem? Litar jag på dem på en naivt sätt?
Berömmer jag ofta andra? Uppmuntrar jag dem? Är jag uppriktig när jag berömmer dem?
Händer det att jag avbryter någon som talar? Ställer jag frågor som gör att de fortsätter att tala?
Hittar jag ofta fel på andra? Har jag lätt för att överse med andras fel? Undviker jag ofta människor som jag hittat fel på?
Försöker jag medvetet att bidraga till andras liv? Tycker jag att vissa sociala situationer ger mig mer tillfredsställelse än andra?

Deltar jag i ideella yrkes- eller välgörenhetsorganisationer? Spelar jag en aktiv roll i någon sådan organisation? Ber människor mig att gå med i sådana organisationer?
Händer det att jag kommer med ursäkter när jag ombeds att ta mig an en mindre uppgift för att befrämja en förenings aktivitet? Skulle jag ha kommit med samma ursäkt om jag blivit ombedd att leda aktiviteten? Får jag verkligen ut något av de föreningar jag tillhör?
Finns det andra områden (som inte nämnts ovan) som jag betraktar som sociala aktiviteter? Ser jag mig själv som ledare inom något sådant område ? Skulle jag vilja vara det ?

Skrivet av bosselagom, 2017-03-18 13:16

En del begrepp för det sociala livsområdet i personlig ledarskap;
• Social – som rör samhället; som har att göra med människor; om person som är bra på att integrera sig och smälta in bland människor i grupp, samt på att upprätthålla relationer.

• normer, är begrepp för allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i stort. Med normer menas ett riktmärke för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort. Sociala normer varierar i många dimensioner. De största skillnaderna i sociala normer finns mellan olika kulturer, över svåröverkomliga geografiska avstånd och mellan olika tidsepoker. Normer varierar även mellan olika religioner och livsåskådningar, mellan länder, mellan samhällsgrupp och kulturella grupperingar inom ett land, och beroende på vilka yrke, sexuell läggning, civilstånd och kön personerna i gruppen har. Den process där nya samhällsmedlemmar lär sig sin egen grupps normer kallas för socialisering, det vill säga införlivandet i omgivningens normer och kultur.
• Social kontroll betecknar processer och mekanismer som reglerar individers och gruppers beteende så att de handlar i enlighet med samhällets eller den sociala gruppens regler, normer och värderingar. Många mekanismer för social kontroll är interkulturella, men många är också kulturberoende. Ökad social kontroll leder till ökad inrättning efter omgivningens normer och regler, och med det svårigheten att hävda en avvikande åsikt. Minskad social kontroll leder till opportunism, som syftar på självintresse och oftast ointresse för konsekvenserna. En väl avvägd balans är att föredra.

Skrivet av bosselagom, 2017-03-18 13:18

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?