En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Världen, som den håller på att formas i dag, är på väg att förändras. När ledarskapsbarriärer rivs och föreställda gemenskaper ifrågasätts gynnas den mänskliga friheten och den globala rättvisan. Visst förekommer stora problem. När handelshinder rivs, produktion flyttar utomlands och de egna inte längre automatiskt gynnas framför andra uppstår missnöje. När tidigare på många sätt homogena stater öppnar sina gränser uppstår kulturkrockar som kan leda till diskriminering, utanförskap och våld. När språkbarriärer finns försvåras deltagandet och integrationen för nyanlända. Vassa kanter nöts av, fördomar motbevisas och strikta normer luckras upp. Delaktig-heten ökar. Och nya okonventionella system uppträder. När det gamla ekonomiska systemet har nått sin vägs ände växer kanske även möjligheten för dagens oengagerade ungdomar att känna sig delaktiga. Nytt och gammalt möts. Främmande och välkänt blandas med gnissel och engagemang. När något går snabbt...

Skrivet av bosselagom, 2013-06-01

Visa hela (0 kommentarer)

S drev igenom folkhemmet till förmån för kyrkans makt. Kyrkan lärde oss läsa och skriva på 1800-talet, men för det mesta har religionen bara gjort det svårare att leva tillsammans. Det finns dock tendenser på en Modernisering av ledarkulturen, men det lär ta generationer. Så den naturliga andligheten må råda, ut i naturen. Sjung o va glad.
Tänk och fråga existentiellt men handla med sunt förnuft!

Skrivet av bosselagom, 2013-04-30

Visa hela (0 kommentarer)

I ”moderna” länder utvecklas nu den digitala världen där allt sker fort men ofta utan perspektiv och besinning. Många av oss faller allt oftare i bön framför Ipod-guden. Och med oss försöker tidsåldrarna före oss hänga med, hur det nu än går….? I andra delar av vår värld finns samhällen som fortfarande har vårt 1800-talets förutsättningar, ibland nästan medeltida. Man ber fem gånger till Allah under samma förhållande som våra förfäder själva tvingades be till Gud för 2-3 generationer sedan. Man kuvar sina barn i likhet som vi själva gjorde förr. Mödrar tvingas fortfarande, av hävd och uppfostran, göra skillnad på pojkar och flickor. De problem, ibland allvarliga, som uppstår när våra olika tidskontingenter kolliderar, borde dock vara möjliga att hantera för insiktsfulla människor.
De människor som kommer till Sverige, på flykt undan krig eller ekonomisk misär, kommer alla från samhällen där jordbruket fortfarande har större betydelse än industrin, för att...

Skrivet av bosselagom, 2013-03-29

Visa hela (1 kommentar)

Det finns inget bra eller dåligt, allt beror på hur vi tänker om det.

Han flydde ifrån det kommunistiskt styrda hemlandet. Han emigrerade från ett hem i misär, där det för några generationer sedan hade funnits en stor frihet och värdighet (det hade han i alla fall hört i barndomen) i ett kungarike. Kulturen i hemlandet var också präglad av ett rikes stora maktfullkomlighet, i 8:de – 40:de generationen, då hans, på den tiden, var en folkgrupp i minioritet och styrdes av en annan religion.
Landet han arbets-krafts-invandrade till var i stort behov av hans tjänster vid uppbyggnad och utvecklingen av ett krigshärjat samhälle. Han hade friheten att integrera sig, men då hade han också fått ändra tankebanor. Av ren lättja behöll han tankarna på sitt barndomshem, som blev vackrare och allt lyckligare i hans drömmar. Han fortsatte så i 35 år, tjänade pengar som räckte till en ny bil vartannat år och till livets uppehälle. Där blev också över en slant som han kunde stödja...

Skrivet av bosselagom, 2013-03-11

Visa hela (0 kommentarer)

Hjälp ditt hemlands utveckling!

Hur kan vi tillsammans stödja utvecklingen på invandrarens födelseplats?

Utveckling av välfärden i imigranters ursprungsland.

Finns kanske den adaptiva organisation, intresseförening e.dyl. fokuserande på ovanstående rubriker?

Det behövs ett organiserat stöd för utvecklingen i ensamkommande barn, flyktingars och invandrares hemland. Övervägande delen av dessa personer har sina rötter kvar i ursprungslandet och drömmer sig oftast tillbaks dit, oavsett den misär som fanns.
Om man läser de tidigare anteckningar gjorda i Bosselagom, är det många gånger konkreta sammanfattningar ur medias reportage och egna livserfarenheter. Och Bosselagoms önskan är i grunden att stödja samhällsutvecklingen i positiv riktning.

Början är hälften av det hela.

Skrivet av bosselagom, 2013-03-10

Visa hela (3 kommentarer)

Vem utvecklar Ohms lag? Om all världens ”missionärer” för olika religiösa grupperingar, utvecklar ohms lag, i stället för texterna i olika typer av vuxen-sagoböcker (typ bibeln), kan kanske det andliga livsområdet påverkas positivt. För att skapa energi hos människan behövs motstånd! Det är en naturlig lag att, för att må bra måste man börja med att må dåligt.
Problemet är att den religiösa påverkan av människans andliga livsområde skapar terrorister, islamister, antifeminister m.fl. dödshotande grupperingar som hindrar välfärden och de mänskliga rättigheterna. (Ok, här kan man ju också sätta in ”Ohms-resonemanget”, men detta är ju också ett mänsklighetens problem som vi kan ta bort om vi vill rädda vårt välfärdssamhälle.)

Efter regn kommer solsken

- hur var det nu med livsområden?
Fysiska, Ekonomiska, Sociala, Andliga, Familjen, Mentala= Livet med sina olika livsområden
exempel Li=Ek(-2) x An(+7) x Fy x So(-5) x Me x Fa; När det blir för mycket...

Skrivet av bosselagom, 2013-03-08

Visa hela (0 kommentarer)

Trångsynt nationalism och främlingsfientlighet leder till världsutanförskap. I ett samhälle där ett fåtal skapar sig välfärd medan huvuddelen av befolkningen helt oengagerat sliter och släpar för brödfödan, utgör underlag för klanbildningar. Att ständigt bygga nytt och på ett positivt sätt utveckla välfärden behövs hjälp av nybyggare. För att något skall kunna bli bättre, måste det också ha varit sämre. Och i ett samhälle, som Sverige, där de flesta liknöjt ser på utvecklingen, behövs ett virtuellt krig och kaos (något traditionellt krig finns inte i verkligheten). Visst kan media peka på utanförskap, fattigdom och misär, men dessa rubriker skapar ingen samhörighet. Lösningen kan vara att öppna samhället för integrationen. Fortsätt och utveckla strukturen med hjälp av världsmedborgare. Tydliggör vad vår kultur menar med mänskliga rättigheter och hur vi lever upp till detta. Tydliggör ansvaret för varje individ i ett öppet samhälle. Utbilda också i...

Skrivet av bosselagom, 2013-02-25

Visa hela (0 kommentarer)

I Reforminstitutets undersökning (LO håller med, men uttrycker sig annorlunda) har en Sverigeanpassad variant av FN:s utvecklingsindex använts. De huvudområden som bedöms är skola, jobb, hälsa, pengar och en kategori kallad hopplöshet och utanförskap. Det finns en rad mekanismer som gör att en ort får problem, bland dem fallande fastighetspriser, höga nybyggnads-kostnader, dålig konkurrenskraft på lönemarknaden och ett kommunalt utjämningssystem som enligt forskare är negativt för tillväxten i svaga orter. Integrationsproblemen för en del invandrargrupper är försumbara. Många svenska orter med få invandrare har allvarliga problem. Lösningen enligt Svenskt Näringsliv är att ”den snävt invandrarfokuserade, och inte särskilt framgångsrika, integrationspolitiken” bör ersättas av en bredare politik som tacklar de ”höga trösklar och den brist på företagsamhet” som finns i många invandrarfattiga kommuner och en del invandrartäta orter.

Några detaljer i mekanismen /...

Skrivet av bosselagom, 2013-02-04

Visa hela (1 kommentar)