En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
kallakatten

Ludde Lindström

Barnen har rätt till två föräldrar

Så bra artikel i Sourze denna vecka:

Artikel av Helena Nordvall

Barn har rätt till två föräldrar - och pappor till sina barn
"Regeringen har satsat drygt en miljard för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Under pågående mandatperioden är det dags att satsa motsvarande summa för att förebygga kvinnors våld mot män och stärka pappors rätt att träffa sina barn."
FN:s barnkonvention skriver att vi måste respektera och värdesätta varje barn och ge dem framtidstro och möjlighet att träffa båda sina föräldrar. Om detta inte är möjligt skall barnen har rätt till eget ombud, till exempel vårdnads- och umgängestvister.

Kommunerna bör också garantera till exempel via olika familjecentraler att alla barn som inte få träffa båda sina föräldrar få hjälp med detta. Även regeringen bör vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa att polis och åklagare skyndsamt utreder brott mot barnen, oftast det uteblivna umgänget med pappan.

Genom att underteckna Barnkonventionen har den svenska saten förbundit sig att vidta åtgärder för barnens bästa så att deras rättigheter efterlevs och uppföljs. Det är faktiskt över 20 år sedan Sverige ratificerade konventionen om dessa rättigheter för alla barns lika värde. Med detta menas att varje enskilt barn har rätt att träffa och umgås med båda sina föräldrar, även om en förälder gör sitt yttersta för att detta inte skulle ske. Sverige och alla våra kommuner har utan tvekan de resurser som krävs för denna uppgift, bara viljan finns. Det gäller att bara följa upp och verkställa till exempel domstolsbeslut och se till att de föräldrar som inte följer lagstiftningen få påföljder för sin obstruktion.

Rädda Barnens rapport noterar att Sveriges kommuner ofta underlåter att uppfylla sina åtaganden som konventionsstat. Många av de 40 000 pappor som finns i Sverige och som inte få träffa sina barn har får tyvärr vara med om att Sveriges kommuner inte följer FN:s barnkonvention. Nu är det verkligen dag att börja följa den. Därför är det viktigt att mammor och alla de som hjälper mammorna och som inte följer konventionen börjar ha barnens rättigheter i fokus så att båda föräldrar får umgängesrätt. Nu är det en stor grupp av barn som har hamnat i permanent utanförskap. Rädda Barnens årsrapport visar skillnaden i utanförskap mellan grupper av barn beroende på om de lever med ensamstående eller sammanboende föräldrar. Skillnaden kan ses både emellan och inom kommunerna i Sverige.

Därför är det viktigt att barnen har tillgång till båda föräldrar. Det är kommuners skyldighet att skyndsamt notera, åtgärda och följa upp den diskriminering det innebär för de drabbade barnen. Det få inte gå flera år utan att baren få träffa båda sina föräldrar - oftast är det papporna som barnen inte får se. Det är nämligen ett stort trauma för barnen och även den diskriminerade föräldern om umgänget inte verkställs. De kan drabbas av ohälsa, mobbing, otrygghet och förlora sin möjlighet att utvecklas och styra över sina egna liv.

Regeringen har satsat drygt en miljard för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Under åren 2007-08 fick kommunerna 109 miljoner kronor för detta syfte. Under pågående mandatperioden är det dags att satsa motsvarande summa för att förebygga kvinnors våld mot män och för att stärka pappors rätt att träffa sina barn. Det är också dagas att Boverket och Länsstyrelserna visar i sina uppdrag för barnens bästa i fokus att de tagit hänsyn och arbetat efter tryggheten i jämställdhetsperspektiv i städer och stora tätorter.

Det finns en nationell handbok för hur rättsväsendet ska arbeta med våld mot kvinnor. Nu behövs en motsvarande handbok för kvinnors våld mot män och för barnens rätt att träffa bägge föräldrar. Socialtjänsten har också fått ökat stöd, kunskap och utbildning för tillämpning av socialtjänstlagen. Nu måste kunskaperna också implementeras i verkligheten så att verkställigheten, till exemple pappornas umgänge med sina barn inte fördröjs flera år på grund av mammornas obstruktion mot domslut.

Barnens rätt till båda föräldrar måste bli ett bärande koncept med flexibelt samverkan mellan samhällets alla aktörer.

Skrivet av kallakatten, 2011-03-16 13:33

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?