En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om andlighet

bosselagom

2019-08-23 10:32 - bosselagom
Ismer?

Det finns ”-ismer” som är en andlig bristsjukdom!
Religion är en samling dogmer människan satt upp, och som vissa människor säger att du ska lyda. Religioner skapar ismer på gott och ont. Andlighet är en helt annan sak; det är förhållandet du har till vad som, eller vem som, är av betydelse i ditt liv. I Sverige, och ett fåtal andra länder, anses man annorlunda (konstig) om man ”tror” på någonting (-tror gör man i Kyrkan) – i de flesta andra länder är det tvärt om. Men i grunden är det inte så ….. om vi bara låter missförståndet förklaras! Andlighet är frågan om livets mening. De existentiella frågorna vad, varför och hur (projektinriktat; var när hur)..... Människors dogmer gör det svårt för samhället. Nu finns det olika nätverk, bl.a. Goda grannar, Relief Service och World Vision, som har målet att göra det enklare.
Ha förhoppning och agera!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Den vanliga uppfattningen är att moral är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. I ett försök att styra moralen har samhällen skapat religioner. Andlighet hos den enskilde individen är också ett stöd för etiken.

Funderingar och reflexioner för ETISKA OCH ANDLIGA begrepp

Funderar jag på livets mening, människor och djurs rättigheter, miljön och hur vi uppträder mot varandra.

Bygger min etiska inställning enbart på vad jag lärt mig som barn ? Fungerar mina etiska ståndpunkter tillfredsställande för mig idag?

Är sanning och ärlighet prioriteringar som präglar mitt sätt att vara?

Har jag ett moraliskt eller etiskt ansvar för hur andra människor har det? Har detta ansvar geografiska gränser? Har det nationella gränser? Har det rasmässiga gränser?

Innehåller mina etiska ståndpunkter både "du skall" och "du skall inte"? Förstår jag vilka värderingar som ligger bakom de regler jag följer? Utför jag handlingar efter dess konsekvenser, eller utför jag dem efter hur jag anser handlingarna är rätt etiskt?

Har jag fasta normer som jag följer beträffande "moraliska" frågor som gäller alkohol, droger, spel, sexualbeteende etc? Tillämpar jag mina normer konsekvent? Förstår jag helt principerna bakom mina åsikter?

Finns det några moraliska, etiska eller religiösa begränsningar för mina uttryck? Avgör jag vad som är rätt eller fel med hänsyn till den rådande situationen?

Anser jag att samhället i allmänhet är bra ? Mer nu än för femtio år sedan? Det blir gradvis bättre? Följer cykler med toppar och dalar men förblir i huvudsak oförändrat?

Känner jag mig moraliskt ansvarig att använda de talanger och förmågor jag har? Bedömer jag mina prestationer i livet utifrån den grad i vilken jag levt upp till detta ansvar? Har jag mod att anta varje utmaning livet ger? Behöver jag se ett tydligare syfte med livet?

Min livsfilosofi:
Vi har en yttrandefrihet som tillåter vårt jämställda samhälle ifrågasätta intoleranta människors sätt att utöva sin religiösa makt. Man måste få ifrågasätta och skämta om etiska frågor, såsom religioner precis som med andra ideologier. Religion är en privatsak och makten är världslig.
Religiösa fundamentalister, liksom jihadister, är kriminella då dem utövar påverkan i vårt samhälle. Vad är det som gör vissa människor tror sig ha en allsmäktig gud som har makt över vårt handlande? All vetenskap motsäger sig detta och ändå tillåter människan världsreligioner att forma onda människor. Nolltolerans är det enda logiska. Andlighet är en inre mognad som varje individ odlar själv utifrån de reflektioner man gör här i livet. Och vad man tror på är, som skrivet, en privatsak.

Orsak; Människor, som har manipulerats att tänka i partiarkala banor sedan de var små. Och samhälle som har överinseende med hederskultur (Hederskultur är motsatsen till jämställdhet). Sverige har i över 200 år motarbetat hederskultur och har en bit kvar. Självutnämnda moralpoliser är ett stort hot mot friheten.

Åtgärd; Fortsätt arbeta för jämställdhet mellan könen. Statlig kontroll av all form av indoktrinering av barn. Stöd politiker som står på sig med själva. Låt ”Gud” vara ifred tills du behöver den tron. Tro och ideologi får inte vara något allsmäktigt för ett bättre samhälle; det kan stödja en del människor om det finns sunt förnuft och logik i förklaringen av dem.

(7 kommentarer, senast 2017-10-18 17:09)

Nästa inlägg
bosselagom

2016-08-13 17:37 - bosselagom
Religion är privat.

Religion är en privat angelägenhet och hör till de mänskliga rättigheterna; att utövas privat utan att störa omgivningen hör också till ett civiliserat samhälle.

Det finns vältaliga religiösa ledare som anser att samhället skulle verkligen må bra av lite mer religion i dagens konfliktfyllda värld - Man skulle kunna tänka sig att en tid som präglas av religiöst betingade konflikter skulle röra sig åt andra hållet. Fruktansvärda tolkningar av islam, vansinniga påfund om heder och helighet kopplade till sex, stympningar av pojkar och flickor, en katolsk världskyrka som långsamt reformerar sig bort från en samtidshistoria av övergrepp mot barn, tvingande klädsel, må det vara burkor eller chassidiska hattar, en ekumenisk kamp mot lika rättigheter för människor oavsett läggning … Man kan tycka att den som vill stärka religionens plats i offentligheten har ganska mycket att bevisa, och kanske rent av borde uppvisa en smula ödmjukhet inför den egna historien…..

Mot enskilda individers livsåskådning och personliga val kring bön och livet efter detta bör man vara respektfull. Men mot den organiserade religionens politiska anspråk bör man däremot förhålla sig som till vilka politiska anspråk som helst.
Religionens ofta synliga ambition att styra samlevnad, medicin, politik, geografiska gränsdragningar, forskning, musik, litteratur och konst samt de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Det är den vi vill se upp med – den beskär människors frihet! Visserligen har kyrkor gjort stora insatser med demokratiarbete och välgörenhet och engagemang – men samtidigt varit stenhårt repressiva mot individuellt avvikande.

När privat religiös övertygelse används för att bestämma hur andra människor ska leva sina liv är den inte längre privat. Vi har kommit så långt i vår civilisation att det andliga är oviktigt då samhällets regler ska skrivas; andlighet är privat och politik är offentligt!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Ekvationen, som många flyktingar bär på, att skapa västerländsk frihet med bevarande av tvingande religion och kultur, är omöjlig att lösa. Låt vägen till friheten utvecklas med utbyte av religiös intolerans och byråkrati.
Samtidigt måste jakten på extremister, överallt i samhället, prioriteras. Dagens försiktighet med integritets- kränkande metoder fungerar dåligt. Det må vara allt från häxjakt till konkret samhällsinformation som blir verktygen. Och oskyldiga kommer att förhöras och media jaga orättvisor som vanligt. Det får vi tåla om vi ser att syftet är att förhindra våldsbejakande extremism.
Den religiösa betydelsen skall även i fortsättningen sakna sin rättsliga form. Visst behöver människan andlighet, men det måste ske i balans med alla de andra områden här i livet (ekonomi, familje, det fysiska, det mentala och det sociala området).
Ge fanatiker en meningsfylld tillvaro genom delaktighet i samhällsutvecklingen. Den rätta vägen blir upptäckt genom rätt motivation och information. Därför krävs det fler. pedagoger kopplade till meningsfylld sysselsättning som tryggar den enskildes ekonomi; kanske en ekvation som inte hellre går ihop, men vad är alternativet? Politikernas roll måste återgå till, att ur visioner, skapa genomförbara mål för samhället. Kan inte det ske spelar det ingen roll vad vi gör.

(1 kommentar, 2016-06-02 19:53)

Nästa inlägg
bosselagom

Dröm om morgondagen, som skapar visioner och goda tankar. Men också oro på grund av det som varit. Hjulet snurrar, och ska man tro att motsättningarna i Mellanöstern är de samma som låg bakom det trettioåriga kriget i Europa, så det illa? Förutsättningarna har ändrats, men trots det upprepar sig historien spontant; minns gårdagen ….. I Sverige lever vi ett samhälle som med kompromisser lyckats förebygga motsättningar. Något inbördeskrig har vi inte haft på 500 år och inget krig med omvärlden på 200 år. Så det liv vi lever idag är förvärldsligande i vår egen trygga tillvaro. Och vi står helt frågande inför Islams interna motsättningar – stridigheter som sprider sig som tumör i omvärlden. Vem kan medla på ett sunt och effektivt sätt med tanke på de mänskliga rättigheterna? Lev idag!

Och vissa saker har vi fått lära oss att leva med, men vi gör också vad vi kan för att det inte ska göra ont; den här tumören begränsar vår frihet.
Friheten kan lätt försvinna om vi inte vårdar den och förebygger hot!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Man kan konstatera att den akademiska religionsutövningen inte fungerade bättre än asagudstron. Som vanligt i politik och religion är det oftast det högt uppsatta målet som misstolkas av brukarna. Målet är ju mänskligt och bra. ”Förklara bättre då” är en omöjlighet då det räcker att missuppfattningen och ondskan kommer från en procent av oss! Byt ut irrlärors/religions-andligheten mot en modern anpassad andlighet.
Andlighet är vad de flesta fått lära sig något som har med helighet, religion eller irrläror att göra. Men det som inte framgick i förra lärandet var att det också kan beteckna ett tillstånd av välbefinnande och i god balans. Och för det behövs det träning. Det är tolkningen av träningsmetod och motivationen som är kruxet.
Teser;
Sagor och liknelser är inget för den moderne människan att leva efter, och för dem som vill hålla fast vid det gamla är det beviset på irrlärors osunda utveckling kanske början till ett annat synsätt?
Tradition är hos hårt drabbade människor det sista halmstrået att gripa efter, vad är alternativet?
Naturen är ett bra beprövat koncept, men då naturen blir i kaos och skrämmer oss?
Klimatförändringar har alltid skett och förflyttat människor jorden runt. Och vid sökande efter balans och välbefinnande har budskapen som människor oftast ger varandra misstolkats och förvärrat situationen. Kan vi utveckla en globalisering som motverkar misstolkningar?

Och mycket, mycket mer…..hjälp! Det handlar om mycket mera än ”självet” och andlig utveckling (även om det är en del av grunden). Vad kommer det att stå i nästa generations Wikipeda?

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

En möjlig målsättning kan vara att använda senaste (under cirka 50 år) beprövade verktygen vid kvalitetsstyrning även i andra livsområden än det ekonomiska och fysiska.

När industrin, de senaste hundra åren, var i behov av kvalitetsförbättring skapades under 1900-talet ett system, med sin början i Japan, som därefter utvecklades i USA och som även började realiseras i Europa.
Alla, som har någon form av delaktighet i verksamheten, åtar sig att upprätthålla en hög standard på sin syssla i verksamheten, som skapar en tillit och tilltro som skapar vinst.

I detta bildgalleri hittar vi 20 år gamla skisser som synliggör tankar om organisations utformning. Skisserna skulle kunna vara verklighet i dag om bara förnuftet hade fått råda. Här krävs tålamod! Man kan märka att, på vissa områden i samhället, har dessa tankar börjat utformas. Särskilt där personlig frihet får råda. Kanske vi kan erbjuda religionsföreträdare och förkunnare att prova konceptet?!
Många bäckar att korsa och följa för sunniter, katoliker, shiiter, protestanter, ortodoxa m.fl. Kanske särskilt att uppmärksamma, i ett UN-samarbete, där det finns statsreligioner.


Det mest stabila korthuset vacklar om det inte finns tillit och tilltro. Tilltro skapas genom kunskap!

(4 kommentarer, senast 2015-02-14 13:37)

Nästa inlägg
bosselagom

Hur bör våld, i islams namn, bekämpas för att skydda det fria öppna samhället? Jo, det behövs insikt om motiven bakom morden och inte minst förståelse för vilka krafter det är som lever i symbios med dem.
Islam bör ses som en religion bland andra och muslimer som vilka andra medborgare som helst. Islamskt våld behöver möta motstånd i vardagens tanke, och skall inte omvandlas till handling, liksom bemötandet av alla andra religioner i ett civiliserat samhälle.
Muslimska terrorister utövar religionen precis så som muslimhatarna beskriver islam – och muslimhatarna är ett hot mot muslimer precis som terroristerna beskriver det. Därmed är de två idéerna kommunicerande kärl och starkt beroende av varandra för att överleva. Fånga upp ytterligheterna i vardagen!
Samtidigt försöker en motsats till muslimhatet positionera sig genom att i stället uttrycka en positiv generalisering om muslimer och islam. I den uppfattningen är islam alltid något positivt men muslimer alltid ett offer för andras ondska. De är dessutom ovanligt känsliga varelser som riskerar att bli extra upprörda av religionskritik. Därför efterfrågas att särskild försiktighet iakttas när det kommer till just islam och muslimer ……. Trams! Slutsatsen av ett sådant förhållningssätt blir lätt att muslimer som grupp dels skulle vara naivare än andra eftersom de varken har humor eller är förmögna till självkritik. Dels att de styrs av enbart känslor och därför emellanåt behöver strykas medhårs och få en uppmuntrande dunk i ryggen för att inte förfalla till terror….. Idén är lika farlig för den öppna demokratin som det mer direkta muslimföraktet och det muslimska våldsutövandet. Den är nämligen inte bara nedlåtande, utan uppmanar även till särbehandling genom inskränkningar i yttrandefriheten för att inte reta upp muslimer. Därigenom blir den också det muslimska våldets redskap för att uppnå sitt mål inom andligheten.
Så, tona ned religionens betydelse i det andliga livsområdet. I en civiliserad värld, fri från förtryck och krig, använder individen andra redskap än religionen för att vara i balans. Låt Allah, Gud, eller vad med trossymbolen benämns, vara ifred tills den behövs!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-11-29 16:44 - bosselagom
Sexualitet i obalans

Det absolut första vi gör när vi föds är att dra efter andan och att söka efter ett ögonpar som möter vår blick. Det är livets mening att människan skall verka i grupp, men med gamla lärors moral väljer den sunt tänkande människan oftast ensamheten. Och det skapar obalans.
I dag finns en förytligande syn på våra allra mest intima relationer, men var finns den förtydligande synen på moralen? Förtydligande av den goda sexualiteten som bygger, bekräftar och befriar.
Visa på sexualitetens storhet. Lev och låt leva. Älska och låt älska.
Ett nytt sexualförakt har växt fram och ersatt det gamla moraltänkandet. Där den politiska makten har gett människor upprättelse i sina samliv har i stället kommersialism och populärkultur tagit över som det som vill kontrollera människan genom vår sexualitet. Sexualitet och makt har alltid hängt ihop. På det interpersonella planet men även på det politiska. Historiskt har religionens företrädare varit allierad med makten och kuvat människor genom bland annat sexualmoralism och skambeläggande av lusten.
En viktig del av att vara människa är vår sexualitet. Den är en förutsättning för vår överlevnad som art men också en viktig del av vår identitet, vår självbild och självkänsla.
Det är tid för samhällsstödet i det andliga livsområdet att reagera mot förytligandet av sexualitet och familjebildning, utan att falla tillbaka till gamla tiders puritanism och moralism. En ny fas är på väg i mänsklighetens historia, och det lär dröja många tusen år till innan nästa istid infaller. Klimatförändringar är naturfenomen och kan förändras marginellt medan den mänskliga hjärnan har förutsägbara utvecklingsmöjligheter.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2013-04-30 10:03 - bosselagom
Voffo e vi S i Sverige

S drev igenom folkhemmet till förmån för kyrkans makt. Kyrkan lärde oss läsa och skriva på 1800-talet, men för det mesta har religionen bara gjort det svårare att leva tillsammans. Det finns dock tendenser på en Modernisering av ledarkulturen, men det lär ta generationer. Så den naturliga andligheten må råda, ut i naturen. Sjung o va glad.
Tänk och fråga existentiellt men handla med sunt förnuft!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2012-07-23 17:16 - bosselagom
Kreativ olikhet

En ateist söker andligheten i verkligheten (eller? Hur beskriver en ateist andligheten?), ett svårt och onaturligt sökande (måste ständigt överbevisa det onaturliga). Den ”vanlige” lagom människan är lite mer lättjefull och låter sig lockas med i sagornas värld då det andliga livsområdet behöver det. Den troende är då lite olik, kanske otrygg, som gärna flyr från verkligheten då man känner motstånd. Den djupt troende (fanatiker e.dyl.) har oftast fastnat i det overkliga, och utgör en stor fara för omvärlden då denne försöker att bevisa och lära ut sin andlighet.
De troende, låtsastroende och ateister, liksom den kreativa skillnaden mellan män och kvinnor, berika tillvaron. Men fanatiker utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och en ny form av psykopater framträder mer och mer i dag, kanske en ateist som med egenmakt utför terrorhandlingar (utan egentligt syfte och bara för sin egen skull). Dessa utgör till och med ett större hot än maktmissbrukarna och det falska ekonomiska systemet.
Det är allas vår skyldighet att motverka fanatiker och uppkomsten av dessa. Visserligen skapar alla dessa terrorhandlingar en ökad insikt för rättsstaten och demokratiens nödvändighet för den ”vanlige” människan, men det måste tydliggöras betydligt mer då förberedelser till handlingar som dödar oskyldiga människor pågår! Ett förslag, som tidigare nämnts, och som tycks mer civiliserat än dödsstraff, är kemisk kastrering.

(1 kommentar, 2012-07-23 17:53)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... om vi skall tro Pat Condell, och det tycker jag vi skall. Pat har ordet:


(1 kommentar, 2011-04-08 12:46)

Nästa inlägg